Boxing Scorecard the 1v1v1

Boxing
Round 1 Round 2 Round 3
Bradley Johnson:29 18 27
El Bencho:21 24 21
Rundem:30 26 31